Priser og vilkår – Advokattjenester

For privatpersoner ligger timeprisen på kr. 1600, med tillegg av merverdiavgift dvs. kr. 2.000,- inkl.mva. For næringsdrivende ligger timeprisen på kr. 1.700,- kroner, med tillegg av merverdiavgift, dvs kr. 2.125,-. For medlemmer av Kragerø Næringsforening kan vi tilby timepris med tilsvarende sats som for privatpersoner.

Salærberegningen vil i utgangspunktet være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak. Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken.

Den timesats som skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget. Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg. For våre eiendomsmeglertjenester, se egen prisliste på www.estate.no.

Fri rettshjelp/fri sakførsel

For spesielle sakstyper, samt under forutsetning av at klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue, vil det kunne oppnås fri sakførsel, det vil si at det offentlige dekker det alt vesentligste av honoraret/utgiftene.

Forsikringsdekning

Vi gjør oppmerksom på at en del sakstyper kan dekkes delvis av forsikringsselskap under rettshjelpsdekning som inngår i de fleste vanlige hjemforsikringer.

Straffesaker, forsvareroppdrag

I de fleste tilfeller dekker retten salær for forsvareroppdrag, når det er tatt ut tiltale i saken. Videre dekker alltid retten salæret i forbindelse med varetektsfengsling. For bistand under etterforskning (før tiltale er tatt ut) må klienten vanligvis selv dekke salæret. Ved henleggelse av straffesaker kan den tidligere siktede anmode om å få refundert sine advokatutgifter fra det offentlige.

Straffesaker, bistandsadvokatoppdrag

Fornærmede i straffesaker kan ha krav på offentlig oppnevnt bistandsadvokat i forbindelse med rådgivning om forholdet bør anmeldes, bistand under etterforskningen, bistand til å fremme erstatningskrav m.m. mot gjerningsmannen eller bistand under hovedforhandling mot gjerningsmann. Nærmere informasjon om vilkårene for oppnevning av bistandsadvokat fås ved kontakt ved kontoret.

Aksept av oppdrag

Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før vi har utstedt oppdragsbekreftelse, og eventuelt salærforskudd er innbetalt. I saker der advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når rettens oppnevning foreligger. Vi påtar oss intet ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert. For helt korte oppdrag/rådgivning som avsluttes etter den første konsultasjonen utstedes ikke egen oppdragsbekreftelse.